قوانین و مقررات آیدیا
در این بخش، کیلاتی از قوانین و مقررات تولید نمر افزار و بهره گیری آن توسط مشتری ذکر شده است و مطالعه و تایید آن از الزامات ثبت پروژه می باشد

-

.

-

.

-

.

-

.

-